Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens benodigd voor het adviseren en bemiddelen van een hypotheek
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

Waarom we gegevens nodig hebben

Bannink Verzekeringen & Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens voor het optreden als bemiddelaar voor één of meerdere verzekeraars en of hypotheekverstrekkers.

Hoe lang we gegevens bewaren

Bannink Verzekeringen & Hypotheken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor polis dossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een particuliere schadeverzekering
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
 • 20 jaar na het beëindigen van een medische varia verzekering, een levensverzekering of een hypotheekdossier.

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Delen met anderen

Bannink Verzekeringen & Hypotheken deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent of als bemiddelaar optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade.
 • Schadeherstelbedrijven die ingeschakeld worden voor de afwikkeling van uw schade.
 • Overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy.
 • Onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles welke geen inbreuk doen op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@banninkverzekeringen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.